لیست قیمت لوازم خانگی یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 - 2022

لیست قیمت یخچال بر اساس نوع

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی X274130,700,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6577,200,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X247101,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X24127,700,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X257112,900,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی X337106,900,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی X287103,000,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی J24777,200,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی J25783,200,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید ال جی J28783,200,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی J348104,000,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی L26775,200,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی X29101,000,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204148,300,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید ال جی X39159,400,000 تومان
17یخچال فریزر سامسونگ RS6877,200,000 تومان
18یخچال فریزر سامسونگ RS8095,000,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی J34146,500,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL106,900,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی J337107,900,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB170,300,000 تومان
23یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV87,100,000 تومان
24یخچال فریزر سامسونگ RS6473,300,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,300,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3269,300,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال بالا پایین ال جی 70525,700,000 تومان
2سامسونگ RT6257,900,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی F88260,400,000 تومان
4یخچال فریزر بوش KDD86AI30455,400,000 تومان
5یخچال ال جی F68948,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت یخچال بر اساس برند

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی X274130,700,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی X247101,000,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X24127,700,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X257112,900,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X337106,900,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی X287103,000,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی J24777,200,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی J25783,200,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید ال جی J28783,200,000 تومان
11یخچال فریزر ال جی J348104,000,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی L26775,200,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی X29101,000,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید ال جی X39159,400,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,300,000 تومان
16یخچال بالا پایین ال جی 70525,700,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی J34146,500,000 تومان
18یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL106,900,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی J337107,900,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB170,300,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV87,100,000 تومان
22یخچال فریزر ال جی F88260,400,000 تومان
23یخچال ال جی J25782,200,000 تومان
24یخچال ال جی F68948,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RH6577,200,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RS6877,200,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RS8095,000,000 تومان
4سامسونگ RT6257,900,000 تومان
5یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3269,300,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RS6473,300,000 تومان
7یخچال فریزر سامسونگ RF2559,400,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RH6577,200,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی X24127,700,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X337106,900,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X287103,000,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی J25783,200,000 تومان
6یخچال ساید بای ساید ال جی J28783,200,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی L26775,200,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی X29101,000,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204148,300,000 تومان
10یخچال ساید بای ساید ال جی X39159,400,000 تومان
11یخچال فریزر سامسونگ RS6877,200,000 تومان
12یخچال فریزر سامسونگ RS8095,000,000 تومان
13یخچال بالا پایین ال جی 70525,700,000 تومان
14یخچال ساید بای ساید ال جی J34146,500,000 تومان
15سامسونگ RT6257,900,000 تومان
16یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL106,900,000 تومان
17یخچال ساید بای ساید ال جی J337107,900,000 تومان
18یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB170,300,000 تومان
19یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV87,100,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی F88260,400,000 تومان
21یخچال فریزر بوش KDD86AI30455,400,000 تومان
22یخچال ال جی J25782,200,000 تومان
23یخچال ال جی F68948,500,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی X274130,700,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6577,200,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X247101,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X24127,700,000 تومان
5یخچال فریزر ال جی X257112,900,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی X337106,900,000 تومان
7یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی X287103,000,000 تومان
9یخچال فریزر ال جی J24777,200,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی J25783,200,000 تومان
11یخچال ساید بای ساید ال جی J28783,200,000 تومان
12یخچال فریزر ال جی J348104,000,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی L26775,200,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی X29101,000,000 تومان
15یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204148,300,000 تومان
16یخچال ساید بای ساید ال جی X39159,400,000 تومان
17یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,300,000 تومان
18یخچال فریزر سامسونگ RS6877,200,000 تومان
19یخچال فریزر سامسونگ RS8095,000,000 تومان
20یخچال بالا پایین ال جی 70525,700,000 تومان
21یخچال ساید بای ساید ال جی J34146,500,000 تومان
22سامسونگ RT6257,900,000 تومان
23یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL106,900,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی J337107,900,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی F411 و B41471,300,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3269,300,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی X274130,700,000 تومان
2یخچال فریزر سامسونگ RH6577,200,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی X247101,000,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X24127,700,000 تومان
5یخچال ساید بای ساید ال جی X274147,000,000 تومان
6یخچال فریزر ال جی J24777,200,000 تومان
7یخچال فریزر ال جی J25783,200,000 تومان
8یخچال فریزر ال جی J348104,000,000 تومان
9یخچال ساید بای ساید ال جی X39159,400,000 تومان
10یخچال فریزر سامسونگ RS6877,200,000 تومان
11یخچال فریزر سامسونگ RS8095,000,000 تومان
12یخچال بالا پایین ال جی 70525,700,000 تومان
13یخچال ساید بای ساید ال جی J34146,500,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی GR-J337CSBL106,900,000 تومان
15یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB170,300,000 تومان
16یخچال فریزر ال جی F88260,400,000 تومان
17یخچال فریزر سامسونگ RS6473,300,000 تومان
18یخچال فریزر بوش KDD86AI30455,400,000 تومان
19یخچال فریزر سامسونگ RF2559,400,000 تومان
20یخچال ال جی J25782,200,000 تومان
21یخچال ال جی F68948,500,000 تومان
22یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS5058,000,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر ال جی X337106,900,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی X29101,000,000 تومان
3یخچال فریزر سامسونگ RS6473,300,000 تومان

لیست قیمت ماشین ظرفشویی

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1لباسشویی بوش WAJ2017SME17,600,000 تومان
2لباسشویی بوش WAJ20170ME25,200,000 تومان
3ماشین لباسشویی ال جی F2J5QNP7S26,900,000 تومان
4ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS4L500,000 تومان
5ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS2W23,800,000 تومان
6ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP021,600,000 تومان
7ماشین لباسشویی سامسونگ WW75TA046TE22,300,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی F4R3VYG6P29,200,000 تومان
2ماشین لباسشویی بوش WGA242XVME30,200,000 تومان
3ماشین لباسشویی بوش WGA242X0ME26,100,000 تومان
4ماشین لباسشویی ال جی F4V3VYP6WE26,900,000 تومان
5ماشین لباسشویی بوش WAV28KH0GC48,000,000 تومان
6ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC29,700,000 تومان
7ماشین لباسشویی سامسونگ WW90K54E0UX30,900,000 تومان
8ماشین لباسشویی ال جی F4J6VYP2S34,200,000 تومان
9ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME39,600,000 تومان
10ماشین لباسشویی بوش WAW325H0GC35,600,000 تومان
11ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC40,100,000 تومان
12ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE27,700,000 تومان
13ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P27,700,000 تومان
14ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP0W32,200,000 تومان
15ماشین لباسشویی ال جی F4V5VYP2T32,700,000 تومان
16ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAW28,200,000 تومان
17ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W26,400,000 تومان
18ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAN28,200,000 تومان
19ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W26,400,000 تومان
20ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME41,100,000 تومان
21ماشین لباسشویی بوش WAW3256XGC40,600,000 تومان
22ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P27,700,000 تومان

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی WV9142WRP39,100,000 تومان
2ماشین لباسشویی ال جی WDV9142WRP37,900,000 تومان
3ماشین لباسشویی ال جی F4V5RYP0W33,200,000 تومان
4ماشین لباسشویی بوش WAX32MX048,000,000 تومان
5ماشین لباسشویی ال جی T1666NEFTC30,400,000 تومان
6ماشین لباسشویی ال جی T1666NEHT230,400,000 تومان
7ماشین لباسشویی ال جی F4V5RYP2T36,100,000 تومان
8ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME53,000,000 تومان
9ماشین لباسشویی سامسونگ WW11B1944DGB42,600,000 تومان
10ماشین لباسشویی ال جی WDV1260BRP53,500,000 تومان
11ماشین لباسشویی ال جی FH4G1JCHP6N82,700,000 تومان
12ماشین لباسشویی ال جی WV9142BRP43,100,000 تومان
13ماشین لباسشویی ال جی WDV9142BRP49,100,000 تومان
14ماشین لباسشویی ال جی WDV1260WRP51,500,000 تومان

لیست قیمت لوازم خانگی 2023 – 2022

 

یکی از مهمترین کارها در هر خانه خرید لوازم خانگی با کیفیت می‌باشد. برای این کار همواره باید از مراجع معتبر استفاده کرده و به دنبال محصولات و لوازم خانگی با کیفیت باشید که از سوی بهترین فروشگاه‌ها ارائه شده است و می‌تواند متناسب با نیاز و بودجه ای که دارید دنیایی از محصولات را در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید انتخابی درست و عاقلانه داشته باشید.

فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین مراکز فروش لوازم خانگی می‌باشد که می‌تواند با اعتماد کامل محصولات با کیفیتی را در اختیار شما قرار دهد. این فروشگاه اینترنتی در زمینه خرید یخچال، خرید لباسشویی و ظرفشویی و خرید تلویزیون فعالیت دارد. شما میتوانید با توجه به بودجه و نیازی که دارید بهترین لوازم خانگی را در فروشگاه اینترنتی مشاهده کرده و با مشاهده لیست قیمت لوازم خانگی دست به انتخاب و خرید بزنید.

لیست قیمت یخچال ساید بای ساید

 

 در فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو لیست قیمت جدیدترین لوازم خانگی برای تان ارائه می‌شود. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال را مشاهده کرده و بر اساس نوع یخچالی که می‌خواهید بخرید دسته بندی متفاوتی را دریافت می‌کنید. انواع یخچال‌ها در دسته‌های یخچال ساید بای ساید، دوقلو، بالاپایین و یخچال فرنچ قرار می‌گیرند. شما می‌توانید هر کدام از این یخچال‌ها را به راحتی از فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو خریداری کنید.

خرید یخچال ساید بای ساید و دوقلو

 

 با مشاهده لیست قیمت یخچال ساید بای ساید قیمت و مشخصات و قابلیت آنها در اختیار شما قرار می‌گیرد و می‌توانید برای خرید یخچال ساید بای ساید اقدام کنید. خرید یخچال دوقلو نیز از جمله مواردی است که همواره از سوی کاربران پرطرفدار می‌باشد به همین دلیل لیست قیمت یخچال دوقلو را نیز در اختیار شما قرار داده ایم و می‌توانید قیمت این یخچال‌ها را مشاهده کرده و مشخصات و قابلیت‌های آن‌ها را نیز دریافت کنید.

خرید یخچال بالاپایین و فرنچ

 

 دسته دیگری از یخچال‌های محبوب در میان کاربران خرید یخچال بالا پایین می‌باشد. این یخچال‌ها توسط برندهای مختلف سامسونگ و ال جی تولید شده اند و شما می‌توانید با مشاهده لیست قیمت یخچال بالا پایین بهترین یخچال متناسب با نیاز و بودجه خودتان خریداری کنید. اگر قصد خرید یخچال فرنچ دارید توصیه می‌کنیم که لیست قیمت یخچال فرنچ را مشاهده کرده و متناسب با بودجه ای که دارید و بعد از مشاهده مشخصات آن را خریداری کنید.

در خرید یخچال به برند یخچال توجه داشته باشید

 هنگام خرید یخچال باید به این توجه داشته باشید که میخواهید از چه برندی خرید کنید؟ معمولاً یخچال‌هایی که از سوی برند‌های ال جی، سامسونگ و بوش تولید شده اند از قیمت بسیار مناسب و کیفیت فوق العاده نیز برخوردار هستند و می‌توانند امکانات و قابلیت‌های گسترده ای را نیز در اختیار شما قرار دهند. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال ال جی، لیست قیمت یخچال سامسونگ، لیست قیمت یخچال بوش و سایر برندهای یخچال را مشاهده کرده و اقدام به خرید نمایید.

در خرید یخچال به ظرفیت آن توجه کنید

 

یکی از فاکتور‌هایی که باید در خرید یخچال مورد توجه قرار بگیرد این است که به قیمت یخچال بر اساس ظرفیت توجه داشته باشید. یخچال‌هایی که از ظرفیت پایین تر از ۲۹ فوت هستند قیمت مناسبی دارند و با توجه به ظرفیت پایین بسیاری از کاربران توان خرید این یخچال‌ها را نیز دارند. شما می‌توانید با توجه به تعداد اعضای خانواده خودتان بهترین یخچال ۲۹ فوت را خریداری کنید.

 اگر پرجمعیت هستید و به دنبال لیست قیمت یخچال‌های ۳۲ و ۳۴ فوت هستید می‌توانید با مشاهده این یخچال‌ها و مشاهده مشخصات و قابلیت‌های آن‌ها اقدام به خرید نمایید. لیست قیمت یخچال ۳۵ تا ۴۰ فوت نیز برایتان ارائه شده است و شما می‌توانید با مشاهده آن بهترین انتخاب را داشته باشید. این یخچال‌ها معمولا برای خانواده‌های پرجمعیت کاربرد دارد.

لیست قیمت یخچال را بر اساس رنگ مشاهده نمایید

 

 یخچال‌هایی که توسط دبی کوچولو برایتان ارائه می‌شود در سه رنگ اصلی یخچال‌های سفید، یخچال‌های نقره ای و یخچال‌های دودی قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید لیست قیمت یخچال سفید، یخچال نقره ای و یخچال دودی را مشاهده کنید و متناسب با دکوراسیون خانه تان بهترین یخچال را خریداری نمایید.

اگر خرید قصد خرید ماشین ظرفشویی دارید لیست قیمت ماشین ظرفشویی نیز برایتان ارائه شده است. ماشین‌های ظرفشویی توسط برند‌های ال جی، سامسونگ، دوو و بوش تولید شده اند. این محصولات‌ از جمله بهترین برند‌های تولید کننده ظرفشویی هستند. با توجه به ظرفیت لباسشویی می‌توانید ظرفشویی ۱۴ نفره و معمولی خریداری کنید.

لیست قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی

 

شما می‌توانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی دبی کوچولو لیست قیمت ماشین لباسشویی ۷ کیلویی، لیست قیمت لباسشویی ۸ کیلویی، لیست قیمت لباسشویی ۹ کیلویی و لیست قیمت لباسشویی ۱۰ کیلویی به بالا را مشاهده کنید. تمامی لباسشویی‌هایی که دبی کوچولو عرضه می‌کند از کیفیت بسیار فوق العاده برخوردار هستند و توسط بهترین برندهای تولید شده‌اند.

 می‌توانید هر کدام از لیست قیمت لوازم خانگی را بررسی کرده و بعد اقدام به خرید نمایید. در صورت وجود هرگونه سوال و دریافت مشاوره با مشاوران حرفه‌ای دبی کوچولو در واتساپ در ارتباط باشید.